Блог

Хьохст Меріон РУссел сьогодні

Хьохст Мерiон Руссель – свiтовий лiдер
в розробцi та виробництвi фармацевтичних препаратiв

Концерн Хьохст Мерiон Руссель займає ведуче мiсце серед свiтових виробникiв фармацевтичної промисловостi. Вiн був створений в результатi злиття фармацевтичного вiддiлення нiмецького акцiонерного товариства Хьохст АГ, французької фармацевтичної компанiї Руссель Уклаф i американської компанiї Мерiон Меррел Дау.

Дослiдницька дiяльнiсть проводиться в трьох країнах: Нiмеччинi, США та Францiї. В США та Нiмеччинi заснованi центри бiотехнологiчних дослiджень. В м. Брiджуотер (Нью Джерсi, США) розташований глобальний центр розробки нових препаратiв. А головний офiс компанiї знаходиться у Франкфуртi на Майнi, Нiмеччина.

Взагалi на сьогоднi Хьохст Мерiон Руссель об‘єднує в собi 76 заводiв i 11 науково-дослiдницьких центрiв. Комерцiйнi органiзацiї Хьохст Мерiон Руссель представленi в бiльш нiж 100 країнах свiту. 38 100 робiтникiв працюють в компанiї в рiзних країнах (данi на 31.12.98)

Глобальна присутність Хьохст Меріон Руссель

Хьохст Мерiон Руссель займає передовi позицiї в розробцi i виробництвi самих рiзноманiтних лiкарських засобiв. На заводах компанiї щорiчно виробляють 75 мiльйонiв упаковок препаратiв. Десятки тисяч квалiфiкованих робiтникiв, жорсткi стандарти якостi виробничого процесу та складний багаторiвневий контроль гарантують якiсть препаратiв Хьохст Мерiон Руссель, яка є визнаною у всьому свiтi.

Всi лiки компанiї Хьохст Мерiон Руссель – оригiнальнi, захищенi торговi марки, створенi на основi найновiших технологiй i наукових розробок. Компанiя щорiчно iнвестує  бiльш нiж мiльярд нiмецьких марок у свої науковi дослiдження, результатами яких стають новi унiкальнi лiкарськi засоби. Синтез препаратiв тримається компанiєю-виробником в таємницi, тому аналогiчнi препарати – дженерики, якi “копiюють” iншi фармацевтичнi виробники, не вiдповiдають оригiнальним щодо ефективностi i якостi.

Одинадцять науково-дослiдницьких центрiв, тридцять три тисячi вчених складають науковий потенцiал компанiї, працюючи над новими iдеями в створеннi лiкарських засобiв. Серед останнiх розробок: препарати для лiкування хвороби Альцгеймера, депресивного синдрому, шизофренiї, вакцини та засоби проти вiрусу СНIДу, лiкi вiд ревматичних захворювань, астми та сiнної лихоманки, синтетичнi iнсулiни, препарати для лiкування цироза печiнки i багатьох iнших захворювань.

Наукова та виробнича дiяльнiсть компанiї Хьохст Мерiон Руссель поширюється, а це означає, що лiкарi в близькому майбутньому поповнять свiй арсенал новими високофективними лiкарськими засобами, а пацiєнти всього свiту отримають надiю на зцiлення вiд колись невилiковних захворювань.

Кейтен

Порошок для iн’єкцiй
(всерединовенне введення)

Кiлькiсний i якiсний склад

На один флакон Кейтен 0,5 г Кейтен 1 г Кейтен 2 г
Сульфат цефпірому 0,596 г 1,191 г 2,382 г
Кількість, що відповідає основі, цефпірому 0,500 г 1,000 г 2,000 г
Вуглекислий натрій, безводний 0,121 г 0,242 г 0,484 г
Терапевтичнi показання

Лікування iнфекцiй, якi викликаються мiкробами, чутливими до цефпiрому:

захворювання нижнiх дихальних шляхiв;
ускладненi iнфекцiї верхнiх i нижнiх вiддiлiв сечової системи;
бактерiємiї;
септицемiї;
лихоманка у хворих з нейтропенiєю.
Режим дозування та спосiб застосування

Тiльки всерединовенне введення.

Режим дозування у дорослих хворих з нормальною нирковою функцiєю:

захворювання нижнiх дихальних шляхiв: 2 – 4 г на день;
бактерiємiї – септицемiї: 4 г на день;
лихоманка у хворих нейтропенiєю: 4 г на день;
iнфекцiї сечової системи: ускладненi iнфекцiї нижнiх вiддiлiв: 2 г на день;
ускладненi iнфекцiї верхнiх вiддiлiв сечової системи: 4 г на день.
Режим дозування у хворих з нирковою недостатнiстю.

Цефпiром виводиться головним чином нирками. У випадку ниркової недостатностi призначувана доза знижується для компенсацiї уповiльненої швидкостi елiмiнацiї.

Режим дозування у хворих похилого вiку:

корекцiя дозування не потрiбна за виключенням випадкiв печiнкової недостатности.

Протипоказання

Алергiчнi реакцiї на антибiотики групи цефалоспоринiв.

Попередження та особливi застереження при застосуваннi

При будь-якому проявi алергiчної реакцiї необхiдно припинити лiкування.

Призначення цефалоспоринiв провадиться пiсля обов’язкового попереднього опитування. У 5 – 10% випадкiв спостерiгаються перехреснi алергiчнi реакцiї на пенiцилiни i цефалоспорини.

Цефалоспорини призначаються з великою обережнiстю хворим з чутливiстю до пенiцилiнiв; починаючи з першого введення хворi повиннi знаходитися пiд суворим медичним контролем.

До застосування цефпiрому в сполученнi з антибiотиками, що мають потенцiйну нефротоксичнiстъ (зокрема амiногликозиди) або з потужними диуретиками типу фуросемiду або етакринової кислоти слiд пiдходити з обережнiстю i контролювати функцiю нирок пiд час перiоду лiкування.

Нешкiдливiсть цефпiрому пiд час вагiтностi ще не встановлено. При вагiтностi цефпiром не призначається. Дослiдження, проведенi на декiлькох видах тварин, не виявили тератогенної або ембрiотоксичної дiї.

У жiнок, що годують, нешкiдливiсть цефпiрому дотепер не доведено.

Взаємодiя з iншими лiками та iншi форми взаємодii

Позаклiнiчнi випробування: у рiдкiсних випадках при терапiї цефпiромом може спостерiгатись позитивна реакцiя проби Кумбса. Пiд час проведення лiкування глюкозурiя повинна вимiрюватись ензиматичними методами, оскiльки неензиматичнi методи можуть викликати помилково-позитивну реакцiю.

При терапiї цефпiромом можуть спостерiгатись хибно-пiдвищенi значення вмiсту сироваткового креатинiну у випадку кiлькiсного визначення пiкратним методом. З цiєї причини рекомендується використання ензиматичного методу.

Кiлькiснi визначення, заснованi на пiкратному методi можуть бути використаними в тих випадках, коли клiренс креатинiну є нижчим 50 мл/хв.

Побiчнi ефекти

Реакцiї пiдвищеної чутливостi: шкiрнi алергiчнi реакцiї: висипи, кропив’янка, лихоманка, свербiж, гострi i тяжкi алергiчнi реакцiї (анафiлактичнi).
Диспептичнi розлади: нудота, блювання, болi в областi шлунку, дiарея; в окремих рiдкiсних випадках спостерiгалися хибно-плiвчастi колiти.
Дiя на функцiю печiнки: пiдвищення активностi печiнкових ферментiв у сироватцi кровi (АсАТ, АлАТ, лужнi фосфатази).
Дiя на функцiю нирок: спостерiгалось незначне збiльшення рiвня сироваткового креатинiну, що слугувало показанням до припинення лiкування тiльки в рiдкiсних випадках.
Гематологiчнi прояви: тромбоцитопенiя; еозинофiлiя; у рiдкiсних випадках гемолiтична анемiя.
Iншi випадки: порушення xnxx смакових вiдчуттiв вiдразу ж пiсля введення лiкарського засобу.
Термiн та умови зберiгання

2 роки при температурі нижче 25оС у захищеному вiд свiтла мiсцi.

Особливi застереження при зберiганнi

Приготований розчин не слiд зберiгати бiльше 6 годин при кiмнатнiй температурi та бiльше 24 годин при температурi вiд +2 до +8 оС.

Клафоран

Для всередином’язового та
всерединовенного введення

Форми випуску

Клафоран 1 г
флакон мiстить: Цефотаксим, натрiєва сiль ……………. 1,048 г вiдповiдає 1 г Цефотаксиму

Клафоран 0,500 г
флакон мiстить: Цефотаксим, натрiєва сiль ……………. 0,524 г вiдповiдає 0,500 г Цефотаксиму

Клафоран мiстить 2,09 ммоля (або мiлiекв) натрiю на грам цефотаксиму.

Показання

Лiкування тяжких iнфекцiй, обумовлених грамнегативними аеробними мiкроорганiзмами, а також анаеробами (зокрема такими, що вiдносяться до ентеробактерiй), що мають стiйкiсть до багатьох антибiотикiв, але є чутливими до Клафорану.

Клафоран показаний до застосування при широкому спектрi тяжких iнфекцiйних захворювань:

iнфекцiї дихальних шляхiв;
iнфекцiї нирок та сечового тракту;
сепсис, ендокардит, менiнгiт;
iнфекцiї черевної порожнини (перитонiт, iнфекцiї жовчних шляхiв та шлунково-кишкового тракту);
iнфекцiї вуха, горлянки, носа;
гiнекологiчнi iнфекцiї;
iнфекцiї кiстково-суглобного апарату;
iнфекцiї шкiри та м’яких тканин;
гонорея;
рiзнi iнфекцiї в областi реанiмацiї та iнфекцiї новонароджених дiтей, починаючи з перших днiв життя i у дорослих незалежно вiд вiку.
Протипоказання

Класичнi протипоказання включають алергiю до бета-лактамних антибiотикiв; слiд брати до уваги спiввiдношення мiж терапевтичним ефектом i ризиком появи алергiй.

Заходи застереження

У осiб з чутливiстю до пенiцилiнiв при використаннi Клафорану необхiдний суворий медичний нагляд при першiй iн’єкцiї препарату.

У вагiтних жiнок безпека застосування порно hd препарату не дослiджувалась, проте проведенi на тваринах дослiди не виявили наявностi тератогенної дiї.

Дозування

Дозування, шлях введення, частота iн’єкцiй визначаються в залежностi вiд природи i тяжкостi iнфекцiї, стану хворого та чутливостi збудникiв до цефотаксиму.

Побiчнi ефекти

Можливi шкiрянi висипи, що мають алергiчну природу. В рiдких випадках порушення функцiї шлунково-кишкового тракту (пронос). При всерединовенному використаннi можуть мати мiсце флебiти. В рiдких випадках болiснiсть в мiсцях всередином’язового введення.

Батрафен

Склад

1 г Батрафену лаку для нiгтiв мiстить циклопiроксу 80 мг, а також полi(бутилгiдромалеат, метоксиетилен) (1:1), етилацетат, 2-пропанол.

Показання

Батрафен лак для нiгтiв розроблено спецiально для лiкування грибкових захворювань нiгтiв. Дiюча речовина циклопiрокс проникає в нiгтьову пластинку i досягає грибкових збудникiв на протязi 48 годин.

Циклопiрокс виявляє фунгiцидну дiю на всiх збудникiв грибкових порно ролики захворювань, якi зустрiчаються в практицi.

Протипоказання

З огляду на вiдсутнiсть клiнiчного досвiду застосування лаку для нiгтiв у дiтей, пiд час вагiтностi i годування груддю не показане.

Побiчнi дiї

В дуже рiдких випадках при контактi з шкiрою, оточуючою нiготь, з Батрафеном лаком для нiгтiв спостерiгалось почервонiння та злущування шкiри.

Перехреснi взаємодiї з iншими засобами

Пiд час лiкування Батрафеном лаком для нiгтiв слiд вiдмовитись вiд додаткового нанесення на ураженi нiгтi косметичного лаку для нiгтiв, оскiльки в цьому випадку можливе зниження ефективностi дiї.

Вказiвки з дозування, а також спосiб та тривалiсть застосування

Перед першим нанесенням Батрафену лаку для нiгтiв видаляють ножицями якомога бiльшу частину ураженого нiгтьового матерiалу i напилюють уражений нiготь, наприклад, за допомогою пилки з наждачним папером, для створення нерiвної поверхнi.

Якщо не призначено по iншому, Батрафен лак для нiгтiв наносять один раз на день тонким шаром на уражений нiготь. Один раз на тиждень (наприклад, в суботу) весь шар лаку видаляють за допомогою звичайного розчинника лаку для нiгтiв. При цьому слiд знову видалити якомога бiльше змiненого нiгтьового матерiалу. При виникненнi ушкоджень лакового шару достатньо знову змастити ураженi дiлянки Батрафеном лаком для нiгтiв.

Тривалiсть застосування залежить вiд тяжкостi змiн, проте не повинна перевищувати 6 мiсяцiв.

Зберiгання

Оберiгати вiд дiї свiтла (наприклад, флакон з лаком зберiгати в коробцi, пiсля вживання повертати в коробку).

Батрафен лак для нiгтiв можна зберiгати при кiмнатнiй температурi.

Пiсля відкриття флакона Батрафен лак для нiгтiв може зберiгатись не менше 3 мiсяцiв з дотриманням умов зберiгання. Для запобiгання висушуванню розчину слiд ретельно закривати Батрафен лак для нiгтiв пiсля кожного використання.

Для запобiгання зклеюванню гвинтової кришки з флаконом розчин не повинен попадати на рiзьбу!

Пiсля закiнчення строку зберiгання, вказаного на упаковцi, препарат не слiд застосовувати.

Зберiгати лiки в недоступному для дiтей мiсцi!

Форма випуску

Флакон з 3 г розчину.

Тритаце

Склад

Кожна таблетка Тритаце® 1,25 мiстить як фармакологiчно активний компонент 1,25 мг рамiприлу.

Кожна таблетка Тритаце® 2,5 мiстить як фармакологiчно активний компонент 2,5 мг рамiприлу.

Кожна таблетка Тритаце® 5 мiстить як фармакологiчно активний компонент 5 мг рамiприлу.

Допомiжнi речовини: метилоксипропiлцелюлоза, октадецилгiдрофумарат (натрiєва сiль), желатинiзований кукурудзяний крохмаль.

Властивостi

Тритаце® являє собою iнгiбiтор ангiотензин перетворюючого ферменту (АПФ) тривалої дiї. Його активний метаболiт – рамiприлат є iнгiбiтором ферменту дипептидилкарбоксипептидази I (АПФ) i кiнiнази II.

Прийом Тритаце® веде до зниження артерiального тиску. Дiя однократної дози Тритаце® у виглядi зниження артерiального тиску виявляється через 1 – 2 години, досягає максимуму через 3 – 8 годин i триває звичайно бiльше 24 годин.

Область застосування

Гiпертонiя. Застiйна серцева недостатнiсть. Зниження смертностi пацiєнтiв пiсля iнфаркту мiокарда.

Протипоказання

Тритаце® не слiд застосовувати при: пiдвищенiй чутливостi до рамiприлу або до будь-якого iз складових компонентiв (див. “Склад”); наявностi в анамнезi випадкiв ангiоневротичного набряку, (ризик виникнення небезпечного для життя ангiоневротичного набряку, див. також “Побiчнi реакцiї”); стенозi ниркової артерiї, що обмежує кровоток (гемодинамiчно релевантному), виявленому з обох бокiв, або при гемодинамiчному релевантному стенозi ниркової артерiї єдиної нирки (ризик загрозливого життю зниження артерiального тиску та гострої ниркової недостатностi).

При використаннi iнгiбiторiв АПФ у пацiєнтiв, що знаходяться на дiалiзi з використанням визначених високопроточних мембран (наприклад, мембран з полiакрилонiтрилу), описанi загрозливi життю, порно онлайн з дуже швидким розвитком реакцiї пiдвищеної чутливостi (анафiлактоїднi), аж до циркуляторного шоку (див. також iнструкцiї виробника мембран). Тому слiд уникати застосування таких мембран одночасно з Тритаце® , наприклад, для екстреного дiалiзу або гемофiльтрацiї. У таких випадках слiд використовувати або iншi мембрани, або перейти на лiкування без використання АПФ iнгiбiторiв.

Подiбна реакцiя спостерiгалась при аферезi лiпопротеїнiв низької щiльностi з застосуванням сульфату декстрану. Тому не слiд застосовувати цей метод у пацiєнтiв, що приймають iнгiбiтори АПФ.

Вагiтнiсть та годування груддю

Тритаце® не слiд застосовувати в перiод вагiтностi.

Якщо в ходi лiкування виникає вагiтнiсть, необхiдно як можна ранiше, обов’язково ще в першiй третi вагiтностi, перейти на лiкування без застосування iнгiбiторiв АПФ, тобто також без застосування Тритаце® . В протилежному випадку можливi пошкодження плода.

Рамiприл в обмеженiй кiлькостi виявляється в молоцi матерi. Тому, якщо лiкування Тритаце® необхiдно провести в перiод годування груддю, треба перейти на штучне годування, щоб не допустити потрапляння рамiприлу в органiзм дитини.

Побiчнi реакцii

В результатi вазодилатацiї (розширення малих кровоносних судин) у рядi випадкiв вже при зниженнi артерiального тиску до бажаного рiвня, особливо в початковому перiодi лiкування, можуть виникати такi симптоми як незвичайнi вiдчуття в головi – вiдчуття “пустоти”, iнодi в сполученнi зi зниженою концентрацiйною здатнiстю та погiршенням реакцiї, пiдвищена стомлюванiсть, слабкiсть та запаморочення.

В результатi надмiрного зниження артерiального тиску можливе також виявлення таких симптомiв як бiльш частий пульс (тахiкардiя) та iншi порушення серцевого ритму, вiдчуття серцебиття, циркуляторнi порушення (наприклад, слабкiсть або непритомнiсть), що виникають при переходi пацiєнта в вертикальне положення (порушення ортостатичної регуляцiї), нудота, пiдвищене потовидiлення, шум у вухах (тинiтус), порушення слуху, зору, головнi болi, вiдчуття страху, загальмованiсть та надмiрна соннота. Далi, можлива також короткострокова втрата свiдомостi (синкопе).

Небажано сильне зниження артерiального тиску можливе пiсля першого прийому Тритаце® та пiсля першого прийому пiдвищеної дози препарату, а також пiсля першого прийому або пiсля пiдвищеної дози сечогiнного засобу (диуретику), що входить в комплекс засобiв лiкування.

Значне зниження артерiального тиску, що iнодi веде до загрозливого життю циркуляторного шоку, може настати у пацiєнтiв:

з тяжкою, особливо злоякiсною формою гiпертонiї; з супутньою, особливо тяжкою серцевою недостатнiстю;
якi приймали диуретики до початку лiкування Тритаце® ; на фоні недостатностi рiдини та солей (в результатi чи недостатнього надходження в органiзм рiдини або кухонної солi, чи, наприклад, через понос, блювання або пiдвищене потовидiлення при недостатньому вiдшкодуваннi рiдини та солi);
зi звуженням ниркової артерiї, що зменшує надходження кровi (гемодинамiчний релевантний стеноз ниркової артерiї).
При лiкуваннi Тритаце® можуть пiдсилюватись порушення перфузiї, що обумовленi звуженням (стенозом) кровоносних судин. В першу чергу в результатi надмiрного зниження артерiального тиску слiд оберiгатись загрозливої життю недостатностi кровообiгу в серцевому м’язi або, вiдповiдно, мозку (iшемiя мiокарду, церебральна iшемiя) у пацiєнтiв з порушенням кровотоку в коронарних судинах серця (коронарна хвороба серця) або, вiдповiдно, з гемодинамiчно релевантними звуженнями судин головного мозку. Це може призвести, наприклад, до розвитку стенокардiї, iнфаркту мiокарду, перехiдному випадiнню функцiй головного мозку (транзиторному iшемiчному приступу) або до iнсульту.

Пiсля вiдновлення достатнього рiвня артерiального тиску та водного балансу звичайно можна продовжити лiкування Тритаце® .

Застосування

Таблетки слiд приймати не розжовуючи, запиваючи достатньою кiлькiстю води (бiля 1/2 склянки). Прийом можливий до, пiд час та пiсля прийому їжi.
Гіпертонічна хвороба: 2,5 – 5 – 10 мг 1 раз на день.
Лікування постінфарктного синдрому: 2,5 мг 1 раз на день.
Хронічна серцева недостатність: 1,25 – 2,5 – 5 мг 1 раз на день.

Строк зберiгання

Пiсля закiнчення строку зберiгання, вказаного на упаковцi, препарат не слiд застосовувати.
Зберiгати в недосяжних для дiтей мiсцях!

Форма випуску

Таблетки по 28 штук в упаковцi.

Дослідження

Для визначення оцінки ефективності лікування хламідійних уретритів у чоловіків нами було відібрано 143 амбулаторних карти пацієнтів, яким на протязі 1998 року проводилось цитологічне дослідження зішкрібу з уретри на хламідії з пофарбуванням матеріалу по Романовському-Гімза, які на протязі шести місяців до обстеження не отримували ніяких антибіотиків і з’являлись на прийом ч-з 2 місяці після проведеного лікування для контролю. У 119 із них (83,21%) в зішкрібі з уретри ми виявляли хламідії. Причому аналіз проводився у двох клінічних групах. У 62 (83,78%) із 74 пацієнтів, які знаходились у неплідних шлюбах та звертались до нас з метою обстеження на предмет плідності, ми виявили хламідійні уретрити і лише 15 з них (24,19%) мали симптоматичні прояви запальних процесів сечовидільної та/чи статевої сфер. Друга група 69 чоловіків звертались у зв’язку із різноманітними скаргами на болі в калитці, яєчках, внизу живота, прутені, промежині, відчуття дискомфорту русское порно в статевих органах та дизуричні прояви. Chlamidia trachomatis ми діагностували, як причину запальних процесів, у 57 (82,61%) з них. Отже у 72 (ми їх всіх віднесли до першої групи) пацієнтів мали місце ті чи інші скарги, а в 47 (друга група) хламідійні уретрити протікали безсимптомно.

Причому всім 119 пацієнтам проводилась моноантибіотикотерапія із застосуванням імуностимуляторів (Імунал, Ехінацея пурпурова), місцева НВЧ-терапія та інстиляції уретри 0,05% розчином Хлоргексидіну біглюконату та паралельно лікування пропонувалось статевим партнерам. Антибіотики призначались так: Рулід (Рокситроміцин) по 150 мг двічі на день протягом 10 днів у 64 випадках (І клінічна група 43, ІІ — 21); Клацид (Кларитроміцин) по 250 мг двічі на день протягом 10 днів у 31 (І — 14, ІІ — 17) випадку; доксицикліну гідрохлорид або Юнідокс по 100 мг двічі на день протягом 10 днів у 24 (І — 15, ІІ — 9) випадках. Оцінку ефективності проведеного лікування ми визначали через два місяці при порно бесплатно повторному обстеженні за двома критеріями: відсутність Chlamidia trachomatis в матеріалі зішкрібу з уретри та відсутність скарг у пацієнтів зі сторони урогенітальної сфери. Результати аналізу відображені в таблиці.

Застосовані антибіотики, Виявлено Chlamidia trachomatis, Наявність симптомів уретриту, До лікування, Після лікування, До лікування, Після лікування

Ефективність проведеного лікуваня хамідійних уретритів з метою порівняння ми показали на діаграмі:

Провівши дані порівняння ми прийшли до висновку, що найкращих результатів при проведенні комплексного лікування хронічних хламідійних уретритів із застосуванням одного антибактеріального препарату в наших умовах ми досягли за допомогою Руліду (Рокситроміцину) — у 59,4% пацієнтів при контрольному обстеженні ми не виявляли збудника захворювання та у 72,1% — зникали симптоми . При застосуванні Клациду (Кларитоміцину) ми спостерігали ефективність відповідно у 45,2% і 57,1% та Доксицикліну гідрохлориду — 55,9% і 40,0%. Також враховуючи те, що Chlamidia trachomatis є досить резистентним мікроорганізмом, окремі дослідники вважають за доцільне проведення курсу лікування одночасно двома антибіотиками широкого спектру дії, що на їх думку може давати ще ліпші результати і одним з яких бажано застосовувати Рулід, враховуючи його високу ефективність.

Література:

Хрянин А.А., Лыкова С.Г. Лечение урогенитального хламидиоза. М.1998. 46-47.
Гомберг М А. Эти коварные хламидии. Журн. “Медицина для всех” 1997; 1:2:13.
Спира А., Мессиа А. Венерические болезни. Пол, секс, человек.М. 1993. 76-80.
Pessione F. et al. Sex. Trans Dis., 15,119,1988.
Мавров Г.И. Мочеполовая хламидийная и микоплазменная инфекция у супругов, живущих в бесплодном браке. Бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии. Киев. 1995. 45-46.
Ильин И.И. Негонококковые уретриты у мужчин. М. 1991. 162-177.

Таривід

Склад та форма випуску

– розчин для iнфузiї: 100 мл у флаконах, 1 мл 1 флакон

– офлоксацин 2 мг 200 мг

– таблетки: 1 таблетка у плівковій оболонці містить 200 мг офлоксацину

Показання

гострi, хронiчнi та рецидивуючi iнфекцiї дихальних шляхiв (бронхiти), якi викликанi Haemophilus influenzae та iншими грамнегативними та полiрезистентними збудниками, а також золотистим стафiлококом;
пневмонiї, якi викликанi кишковою паличкою, клебсiєлою, ентеробактерiями, протеєм, Pseudomonas, легiонелою, стафiлококом;
хронiчнi та рецидивуючi iнфекцiї горла, носа та домашнее порно вуха, особливо такi, якi викликанi грамнегативними збудниками, включаючи Pseudomonas або стафiлокок;
iнфекцiї м’яких тканин та шкiри;
iнфекцiйно – запальнi захворювання органiв черевної порожнини та малого тазу;
iнфекцiї нирок, сечовидiльних шляхiв, статевих органiв, гонорея.
Режим дозування

Доза Таривiду та тривалiсть лiкування залежать вiд складностi та виду iнфекцiї. Доза для дорослих коливається вiд 200 мг до 800 мг, тривалiсть лiкування 7 – 10 днiв.

Доза до 400 мг, як добова разова доза, може призначатись в 1 прийом, краще вранцi.

При неускладнених iнфекцiях нижнiх вiддiлiв сечовивiдних шляхiв препарат призначається по 200 мг на добу.

При тяжких iнфекцiях та недостатнiй чутливостi мiкроорганiзмiв, а також при ускладнених супутнiх факторах дозу пiдвищують до 600 – 800 мг на добу.

У пацiєнтiв з порушеною функцiєю нирок пiдтримуюча доза Таривiду залежить вiд клiренсу креатинiну : при КК 50 – 20 мл/хв вона складає 100 – 200 мг, а при КК менше 20 мл/ хв та при дiалiзi – 100 мг на добу.

При лiкуваннi сальмонельозу тривалiсть лiкування складає 7 – 8 днiв.

При iнфекцiях, якi викликанi бета – гемолiтичним стрептококом, чутливим до Таривiду (наприклад, гнiйна ангiна або бешихове запалення), лiкування слiд продовжувати не менше 10 днiв для запобігання пiзнiм аутоiмунним ускладненням.

Побiчна дiя

З боку ШКТ: бiль у животi, анорексiя, нудота, блювота, дiарея, іноді – транзиторне пiдвищення бiлiрубiну та печiнкових ферментiв в плазмi кровi, iснує ризик розвитку псевдомемранозного колiту.

З боку нервової системи та психiки: зниження швидкостi реакцiї, головний бiль, запаморочення, порушення сну, загальна слабкiсть, в окремих випадках – непевнiсть рухiв, тремор, м’язовi судоми, вiдчуття отерплості та парестезiї в кiнцiвках, яскравi сновидiння аж до нiчних кошмарiв, психотичнi реакцiї в формi збудження, вiдчуття страху, депресiї, галюцинацiї.

З боку органiв відчуття: диплопiя та порушення кольорового зору, порушення смаку, слуху та рiвноваги.

З боку системи кровотворення: анемiя, лейкопенiя, агранулоцитоз, тромбоцитопенiя.

З боку нирок: в окремих випадках – гострий iнтерстицiальний нефрит або порушення азотвидiльної функцiї з деякими пiдвищеннями сечовини та креатинiну.

З боку серцево – судинної системи : тахiкардiя, в окремих випадках при в/в iнфузiї препарату можливе короткочасне зниження АТ, бiль та/або почервонiння в мiсцi iнфузiї та тромбофлебiт.

Алергiчнi та iмунологiчнi реакцiї : висип на шкiрi, сверблячка, фотосенсибiлiзацiя, набряк Квiнке, набряк язика та/або гортанi з можливою асфiксiєю, артралгiї, мiалгiї.

Протипоказання

пiдвищена чутливiсть до офлоксацину та iнших хiнолонових препаратiв;
епiлепсiя;
ураження ЦНС зі зниженим судомним порогом (пiсля черепно – мозкової травми, iнсульту, запальних процесiв в дiлянцi ЦНС);
вiк до 18 рокiв;
вагiтнiсть;
лактацiя.
Особливi вказiвки

Таривiд не рекомендується приймати довше, нiж 2 мiсяцi.

Так як в амбулаторнiй практицi пневмонiї викликаються найчастiше пневмококами, Таривiд у таких випадках не є засобом першого вибору. Вiн також не показаний при ангiнах.

На фоні застосування Таривiду не слiд пiддаватись ультрафiолетовому опромiненню (опромiнення ртутно – кварцевими лампами, без необхiдностi перебувати пiд впливом сонячних променiв).

За рiдким винятком (наприклад, окремi порушення нюху, смаку та слуху) всi побiчнi ефекти Таривiду зникають пiсля вiдмiни препарату.

При розвитку побiчних ефектiв, особливо з боку нервової системи чи алергiчних реакцiй, якi можуть проявитись вже пiсля першого застосування, препарат необхiдно негайно вiдмiнити.

У випадку небезпечного для життя псевдомембранозного колiту, який проявляється важкою дiареєю, що не припиняється навiть пiсля завершення курсу лiкування, Таривiд необхiдно негайно вiдмiнити та почати лiкування препаратами, активними до грампозитивної мiкрофлори, зокрема стафiлококiв, наприклад, ванкомiцином внутрішньо в дозi 250 мг 4 рази на добу, препарати, якi зменшують перистальтику, протипоказанi.

За необхiдностi приймання мiнеральних антацидних або залiзовмiщуючих препаратiв iнтервал мiж їх прийомом та прийомом Таривiду повинен складати близько 2 годин.

Препарат може порушувати здатнiсть пацiєнта займатись потенцiйно небезпечними видами дiяльностi, якi потребують пiдвищеної уваги та швидких психiчних та рухових реакцiй. Уповiльнення швидкостi реакцiї пiдсилюється за умови одночасного прийому алкоголю.

Лiкарська взаємодiя

При одночасному прийомі препарату з мiнеральними антацидами або залiзовмiсними препаратами ефективнiсть Таривiду знижується.

Строк придатностi

Препарат не можна приймати пiсля закiнчення строку придатностi.
Зберiгати лiки в мiсцях, недоступних для дiтей!

Форма випуску

10 таблеток у плiвковiй оболонцi з рискою, а також лiкарнянi упаковки.

Корватон

Склад

Корватон форте: 1 таблетка мiстить як дiючу лiкарську речовину: молсидомiн 4 мг.
Iншi компоненти: кросповидон, лактоза, макрогол 6000 (полiетиленглiколь), магнiю стеарат.

Корватон ретард: 1 таблетка мiстить як дiючу лiкарську речовину: молсидомiн 8 мг.
Iншi компоненти: мiкрокристалiчна целюлоза, лактоза, макрогол 6000 (полiетиленглiколь), магнiю стеарат, гiдроване касторове масло.

Показання

Стабiльна та нестабiльна стенокардiя, що супроводжується серцевою недостатнiстю, стенокардiя в гострiй стадiї iнфаркту мiокарда (тiльки пiсля стабiлiзацiї кровообiгу), стенокардiя за наявностi протипоказань до iнших засобiв або при їхнiй непероносимостi, або недостатнiй ефективностi, а також у пацiєнтiв у похилому вiцi.

При тяжкiй хронiчнiй серцевiй недостатностi (слабкiсть серцевого м’язу) в поєднаннi з препаратами дигiталiсу (серцевими глiкозидами) та/або сечогiнними засобами.

Легенева гiпертензiя (пiдвищення тиску в легеневiй артерiї).

Протипоказання

Корватон не слiд застосовувати при гострих розладах кровообiгу (шок, судинний колапс, зниження тискiв заповнення) та при тяжкiй гiпотонiї (систолiчний артерiальний тиск нижче 100 мм рт.ст.).

При свiжому iнфарктi мiокарда Корватон може застосовуватись тiльки пiд найсуворiшим лiкарським контролем i постiйним контролем стану системи кровообiгу.

Корватон не придатний для переривання гострого приступу стенокардiї.

На протязi перших трьох мiсяцiв вагiтностi Корватон слiд застосовувати тiльки за спецiальним призначенням лiкаря.

Неможна застосовувати Корватон при пiдвищенiй чутливостi до будь-якого з складових компонентiв (див. Склад).

Побiчнi дii

Iнодi на початку лiкування Корватоном можуть виникати головнi болi, якi звичайно припиняються при продовженнi лiкування. Головнi болi можна також усунути шляхом iндивiдуального пiдбору дози препарату пiд контролем лiкаря. Якщо в ходi лiкування наступають iншi побiчнi дiї, слiд звернутись до лiкаря, що лiкує.

Пiд час лiкування Корватоном слiд враховувати, що артерiальний тиск у спокої, в першу чергу систолiчний показник, звичайно знижується. У випадку пiдвищеного тиску ця дiя препарату звичайно бiльш виявлена, нiж при нормотонiї або гiпотонiї. За рахунок зниження попереднього навантаження на серце звичайно знижується хвилинний об’єм серця, а також серцевий iндекс, однак завдяки покращенню насосної функцiї у пацiєнтiв з мiокардiальною недостатнiстю, в залежностi вiд вихiдного стану, рiвень цих показникiв зберiгається або пiдвищується.

Корватон може знизити здатнiсть до активної участi в дорожньому русi або до обслуговування машин. Це виявляється особливо виразно на початку лiкування або в поєднаннi з алкоголем.

Пiд час лiкування Корватоном без належного контролю з боку лiкаря може настати зниження артерiального тиску аж до колапсу та шоку. В окремих випадках повiдомлялось про запаморочення, нудоту та реакцiї пiдвищеної чутливостi (наприклад, шкiрянi реакцiї, астму).

Перехреснi взаємодii з iншими препаратами

Пiд час одночасного прийому Корватону з iншими судинорозширюючими засобами (вазодилататори, антагонiсти кальцiю), препаратами, що знижують артерiальний тиск (антигiпертензивнi засоби), та алкоголем можливе пiдсилення судинорозширюючого ефекту цих засобiв.

Дозування та спосiб застосування

Звичайно, якщо не призначено по iншому, приймати по 1 таблетцi Корватону форте 2-4 рази на день.

В iндивiдуальному порядку, в залежностi вiд ступеня тяжкостi, можливе призначення знижених дозувань. При цьому звичайно достатньо приймати 2 мг молсидомiну 2-3 рази на день (вiдповiдає 1/2 таблетки Корватону форте). Звичайно лiкування починають з цього дозування.

Звичайно, якщо не призначено по iншому, залежно вiд ступеню тяжкостi захворювання та реакцiї пацiєнта, приймати по однiй таблетцi Корватону ретард 1 – 2 рази на день.

В особливих випадках можливе призначення 3 х 1 таблетцi Корватону ретард, в бiльш легких випадках достатньо 1/2 таблетки Корватону ретард 2 рази на день.

Приймати таблетки Корватону ретард потрiбно вранцi або, вiдповiдно, вранцi та ввечерi, запиваючи великою кiлькiстю рiдини. Прийом не обов’язково пов’язаний з прийомом їжi.

Зберiгання

Захищати таблетки вiд дiї свiтла. Зберiгати при температурi не вище 25оС.
Пiсля закiнчення строку зберiгання, який вказано на упаковцi, препарат застосовувати не слiд.
Зберiгати лiки в недосяжному для дiтей мiсцi!

Форма випуску

30 таблеток Карватону форте.
30 таблеток Карватону ретард.

Телфаст

Cклад

Телфаст 120: кожна таблетка містить 112 мг активного інгредієнта фексофенадіна (як 120 мг фексофенадін гідрохлорида).

Таблетки також містять допоміжні речовини: мікрокристалічну целюлозу, прежелатинізований кукурудзяний крохмаль, кроскармелозу натрія, магнія стеарат, гіпромелозу, повідон, титана діоксид (Е171), колоїдний безводний кремній, макроголь 400 та заліза оксид (Е172).

Телфаст 180: Кожна таблетка містить 168 мг активного інгредієнта фексофенадіна (як 180 мг фексофенадін гідрохлорида).

Таблетки також містять допоміжні речовини: мікрокристалічну целюлозу, прежелатинізований кукурудзяний крохмаль, кроскармелозу натрія, магнія стеарат, гіпромелозу, повідон, титана діоксид (Е171), колоїдний безводний кремній, макроголь 400, заліза оксид (Е172) та заліза гідроксид (Е171).

Показання

Таблетки Телфаст 120 показані для послаблення симптомів, що пов’язані із сезонним алергічним рінітом у дорослих та дітей, старших 12 років.

Таблетки Телфаст 180 показані для послаблення симптомів, що пов’язані із сезонним алергічним рінітом та хронічною ідіопатичною уртикарією (кропивниця) у дорослих та дітей, старших 12 років.

Протипоказання

Телфаст 120 та 180 протипоказані пацієнтам, які мають доведену гіперчутливість до будь-якого інгредієнта препарату (див. Перелік інгредієнтів).

Особливі вказівки

Перед вживанням препарату необхідно порадитись із лікарем, у випадках:

існуючої вагітності
бажаної вагітності
годування дитини грудним молоком.
Тести довели, що Телфаст не викликає сонливості, тому Ви можете керувати автомобілем під час вживання цього препарату. Однак зрідка можуть виникати виключення, тому перед керуванням автомобілем або виконанням робіт, що потребують концентрації уваги, необхідно пересвідчитись, що Телфаст не впливає на Вас небажаним чином.

Дозування та застосування

Дорослі та діти віком 12 років та старше повинні приймати одну таблетку раз на день.
Таблетки приймають, запиваючи водою, незалежно від вживання їжі. Немає необхідності корекції дозування Телфасту для пацієнтів похилого віку, а також для паціентів з порушенням видільної та печінкової функцій.

Лікарська взаємодія

Якщо одночасно з Телфастом Ви вживаєте шлункові препарати, які містять алюміній та магній, їх необхідно приймати через 2 години після Телфасту. Це пов’язано із тим, що вони можуть зменшувати кількість препарату, яка всмокталась.

Побічні дії

При тестуванні можливими побічними ефектами Телфаста були головний біль, запаморочення, сонливість та нудота, але ступінь їх вираженості не перевищував такого для таблеток плацебо.
При виявленні будь-яких незвичайних або неочікуваних ефектів звертайтесь до Вашого лікаря.

Строк зберiгання

Не використовуйте препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на коробці.
Зберігайте препарат в місцях, недосяжних для дітей.