Кейтен

Порошок для iн’єкцiй
(всерединовенне введення)

Кiлькiсний i якiсний склад

На один флакон Кейтен 0,5 г Кейтен 1 г Кейтен 2 г
Сульфат цефпірому 0,596 г 1,191 г 2,382 г
Кількість, що відповідає основі, цефпірому 0,500 г 1,000 г 2,000 г
Вуглекислий натрій, безводний 0,121 г 0,242 г 0,484 г
Терапевтичнi показання

Лікування iнфекцiй, якi викликаються мiкробами, чутливими до цефпiрому:

захворювання нижнiх дихальних шляхiв;
ускладненi iнфекцiї верхнiх i нижнiх вiддiлiв сечової системи;
бактерiємiї;
септицемiї;
лихоманка у хворих з нейтропенiєю.
Режим дозування та спосiб застосування

Тiльки всерединовенне введення.

Режим дозування у дорослих хворих з нормальною нирковою функцiєю:

захворювання нижнiх дихальних шляхiв: 2 – 4 г на день;
бактерiємiї – септицемiї: 4 г на день;
лихоманка у хворих нейтропенiєю: 4 г на день;
iнфекцiї сечової системи: ускладненi iнфекцiї нижнiх вiддiлiв: 2 г на день;
ускладненi iнфекцiї верхнiх вiддiлiв сечової системи: 4 г на день.
Режим дозування у хворих з нирковою недостатнiстю.

Цефпiром виводиться головним чином нирками. У випадку ниркової недостатностi призначувана доза знижується для компенсацiї уповiльненої швидкостi елiмiнацiї.

Режим дозування у хворих похилого вiку:

корекцiя дозування не потрiбна за виключенням випадкiв печiнкової недостатности.

Протипоказання

Алергiчнi реакцiї на антибiотики групи цефалоспоринiв.

Попередження та особливi застереження при застосуваннi

При будь-якому проявi алергiчної реакцiї необхiдно припинити лiкування.

Призначення цефалоспоринiв провадиться пiсля обов’язкового попереднього опитування. У 5 – 10% випадкiв спостерiгаються перехреснi алергiчнi реакцiї на пенiцилiни i цефалоспорини.

Цефалоспорини призначаються з великою обережнiстю хворим з чутливiстю до пенiцилiнiв; починаючи з першого введення хворi повиннi знаходитися пiд суворим медичним контролем.

До застосування цефпiрому в сполученнi з антибiотиками, що мають потенцiйну нефротоксичнiстъ (зокрема амiногликозиди) або з потужними диуретиками типу фуросемiду або етакринової кислоти слiд пiдходити з обережнiстю i контролювати функцiю нирок пiд час перiоду лiкування.

Нешкiдливiсть цефпiрому пiд час вагiтностi ще не встановлено. При вагiтностi цефпiром не призначається. Дослiдження, проведенi на декiлькох видах тварин, не виявили тератогенної або ембрiотоксичної дiї.

У жiнок, що годують, нешкiдливiсть цефпiрому дотепер не доведено.

Взаємодiя з iншими лiками та iншi форми взаємодii

Позаклiнiчнi випробування: у рiдкiсних випадках при терапiї цефпiромом може спостерiгатись позитивна реакцiя проби Кумбса. Пiд час проведення лiкування глюкозурiя повинна вимiрюватись ензиматичними методами, оскiльки неензиматичнi методи можуть викликати помилково-позитивну реакцiю.

При терапiї цефпiромом можуть спостерiгатись хибно-пiдвищенi значення вмiсту сироваткового креатинiну у випадку кiлькiсного визначення пiкратним методом. З цiєї причини рекомендується використання ензиматичного методу.

Кiлькiснi визначення, заснованi на пiкратному методi можуть бути використаними в тих випадках, коли клiренс креатинiну є нижчим 50 мл/хв.

Побiчнi ефекти

Реакцiї пiдвищеної чутливостi: шкiрнi алергiчнi реакцiї: висипи, кропив’янка, лихоманка, свербiж, гострi i тяжкi алергiчнi реакцiї (анафiлактичнi).
Диспептичнi розлади: нудота, блювання, болi в областi шлунку, дiарея; в окремих рiдкiсних випадках спостерiгалися хибно-плiвчастi колiти.
Дiя на функцiю печiнки: пiдвищення активностi печiнкових ферментiв у сироватцi кровi (АсАТ, АлАТ, лужнi фосфатази).
Дiя на функцiю нирок: спостерiгалось незначне збiльшення рiвня сироваткового креатинiну, що слугувало показанням до припинення лiкування тiльки в рiдкiсних випадках.
Гематологiчнi прояви: тромбоцитопенiя; еозинофiлiя; у рiдкiсних випадках гемолiтична анемiя.
Iншi випадки: порушення xnxx смакових вiдчуттiв вiдразу ж пiсля введення лiкарського засобу.
Термiн та умови зберiгання

2 роки при температурі нижче 25оС у захищеному вiд свiтла мiсцi.

Особливi застереження при зберiганнi

Приготований розчин не слiд зберiгати бiльше 6 годин при кiмнатнiй температурi та бiльше 24 годин при температурi вiд +2 до +8 оС.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *