Тритаце

Склад

Кожна таблетка Тритаце® 1,25 мiстить як фармакологiчно активний компонент 1,25 мг рамiприлу.

Кожна таблетка Тритаце® 2,5 мiстить як фармакологiчно активний компонент 2,5 мг рамiприлу.

Кожна таблетка Тритаце® 5 мiстить як фармакологiчно активний компонент 5 мг рамiприлу.

Допомiжнi речовини: метилоксипропiлцелюлоза, октадецилгiдрофумарат (натрiєва сiль), желатинiзований кукурудзяний крохмаль.

Властивостi

Тритаце® являє собою iнгiбiтор ангiотензин перетворюючого ферменту (АПФ) тривалої дiї. Його активний метаболiт – рамiприлат є iнгiбiтором ферменту дипептидилкарбоксипептидази I (АПФ) i кiнiнази II.

Прийом Тритаце® веде до зниження артерiального тиску. Дiя однократної дози Тритаце® у виглядi зниження артерiального тиску виявляється через 1 – 2 години, досягає максимуму через 3 – 8 годин i триває звичайно бiльше 24 годин.

Область застосування

Гiпертонiя. Застiйна серцева недостатнiсть. Зниження смертностi пацiєнтiв пiсля iнфаркту мiокарда.

Протипоказання

Тритаце® не слiд застосовувати при: пiдвищенiй чутливостi до рамiприлу або до будь-якого iз складових компонентiв (див. “Склад”); наявностi в анамнезi випадкiв ангiоневротичного набряку, (ризик виникнення небезпечного для життя ангiоневротичного набряку, див. також “Побiчнi реакцiї”); стенозi ниркової артерiї, що обмежує кровоток (гемодинамiчно релевантному), виявленому з обох бокiв, або при гемодинамiчному релевантному стенозi ниркової артерiї єдиної нирки (ризик загрозливого життю зниження артерiального тиску та гострої ниркової недостатностi).

При використаннi iнгiбiторiв АПФ у пацiєнтiв, що знаходяться на дiалiзi з використанням визначених високопроточних мембран (наприклад, мембран з полiакрилонiтрилу), описанi загрозливi життю, порно онлайн з дуже швидким розвитком реакцiї пiдвищеної чутливостi (анафiлактоїднi), аж до циркуляторного шоку (див. також iнструкцiї виробника мембран). Тому слiд уникати застосування таких мембран одночасно з Тритаце® , наприклад, для екстреного дiалiзу або гемофiльтрацiї. У таких випадках слiд використовувати або iншi мембрани, або перейти на лiкування без використання АПФ iнгiбiторiв.

Подiбна реакцiя спостерiгалась при аферезi лiпопротеїнiв низької щiльностi з застосуванням сульфату декстрану. Тому не слiд застосовувати цей метод у пацiєнтiв, що приймають iнгiбiтори АПФ.

Вагiтнiсть та годування груддю

Тритаце® не слiд застосовувати в перiод вагiтностi.

Якщо в ходi лiкування виникає вагiтнiсть, необхiдно як можна ранiше, обов’язково ще в першiй третi вагiтностi, перейти на лiкування без застосування iнгiбiторiв АПФ, тобто також без застосування Тритаце® . В протилежному випадку можливi пошкодження плода.

Рамiприл в обмеженiй кiлькостi виявляється в молоцi матерi. Тому, якщо лiкування Тритаце® необхiдно провести в перiод годування груддю, треба перейти на штучне годування, щоб не допустити потрапляння рамiприлу в органiзм дитини.

Побiчнi реакцii

В результатi вазодилатацiї (розширення малих кровоносних судин) у рядi випадкiв вже при зниженнi артерiального тиску до бажаного рiвня, особливо в початковому перiодi лiкування, можуть виникати такi симптоми як незвичайнi вiдчуття в головi – вiдчуття “пустоти”, iнодi в сполученнi зi зниженою концентрацiйною здатнiстю та погiршенням реакцiї, пiдвищена стомлюванiсть, слабкiсть та запаморочення.

В результатi надмiрного зниження артерiального тиску можливе також виявлення таких симптомiв як бiльш частий пульс (тахiкардiя) та iншi порушення серцевого ритму, вiдчуття серцебиття, циркуляторнi порушення (наприклад, слабкiсть або непритомнiсть), що виникають при переходi пацiєнта в вертикальне положення (порушення ортостатичної регуляцiї), нудота, пiдвищене потовидiлення, шум у вухах (тинiтус), порушення слуху, зору, головнi болi, вiдчуття страху, загальмованiсть та надмiрна соннота. Далi, можлива також короткострокова втрата свiдомостi (синкопе).

Небажано сильне зниження артерiального тиску можливе пiсля першого прийому Тритаце® та пiсля першого прийому пiдвищеної дози препарату, а також пiсля першого прийому або пiсля пiдвищеної дози сечогiнного засобу (диуретику), що входить в комплекс засобiв лiкування.

Значне зниження артерiального тиску, що iнодi веде до загрозливого життю циркуляторного шоку, може настати у пацiєнтiв:

з тяжкою, особливо злоякiсною формою гiпертонiї; з супутньою, особливо тяжкою серцевою недостатнiстю;
якi приймали диуретики до початку лiкування Тритаце® ; на фоні недостатностi рiдини та солей (в результатi чи недостатнього надходження в органiзм рiдини або кухонної солi, чи, наприклад, через понос, блювання або пiдвищене потовидiлення при недостатньому вiдшкодуваннi рiдини та солi);
зi звуженням ниркової артерiї, що зменшує надходження кровi (гемодинамiчний релевантний стеноз ниркової артерiї).
При лiкуваннi Тритаце® можуть пiдсилюватись порушення перфузiї, що обумовленi звуженням (стенозом) кровоносних судин. В першу чергу в результатi надмiрного зниження артерiального тиску слiд оберiгатись загрозливої життю недостатностi кровообiгу в серцевому м’язi або, вiдповiдно, мозку (iшемiя мiокарду, церебральна iшемiя) у пацiєнтiв з порушенням кровотоку в коронарних судинах серця (коронарна хвороба серця) або, вiдповiдно, з гемодинамiчно релевантними звуженнями судин головного мозку. Це може призвести, наприклад, до розвитку стенокардiї, iнфаркту мiокарду, перехiдному випадiнню функцiй головного мозку (транзиторному iшемiчному приступу) або до iнсульту.

Пiсля вiдновлення достатнього рiвня артерiального тиску та водного балансу звичайно можна продовжити лiкування Тритаце® .

Застосування

Таблетки слiд приймати не розжовуючи, запиваючи достатньою кiлькiстю води (бiля 1/2 склянки). Прийом можливий до, пiд час та пiсля прийому їжi.
Гіпертонічна хвороба: 2,5 – 5 – 10 мг 1 раз на день.
Лікування постінфарктного синдрому: 2,5 мг 1 раз на день.
Хронічна серцева недостатність: 1,25 – 2,5 – 5 мг 1 раз на день.

Строк зберiгання

Пiсля закiнчення строку зберiгання, вказаного на упаковцi, препарат не слiд застосовувати.
Зберiгати в недосяжних для дiтей мiсцях!

Форма випуску

Таблетки по 28 штук в упаковцi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *